Magazines / Nr 04 2018

Nr 04 2018

Reële oplossingen
Begin 2018 publiceerde het onderzoeksbureau iVox de resultaten van een onderzoek naar de groei van Smart Homes in België. Daaruit is gebleken dat er nog wel wat werk aan de winkel is: amper 17% van de Belgische woningen bevat één of andere vorm van geconnecteerde technologie. Meer dan de helft van de geïnterviewden zag weinig of geen heil in de voordelen van Smart Homes, een kwart van de respondenten zag de hoge kostprijs als een struikelblok. ‘Te ingewikkeld’ was een argument dat bij 11% van de deelnemers aan het onderzoek naar boven kwam.

In het thema ‘Smart Homes’ laten we in deze editie van Installatie & Bouw enkele experts aan het woord. Volgens hen ligt de oorzaak voor die opvattingen (of misvattingen?) in de fouten van het verleden. “Met domotica zal het nooit lukken. Het systeem is te duur, te ingewikkeld en vergeet een echte oplossing aan te bieden”, zegt Daniel Van Dessel van Loxone hierover. De focus ligt de jongste jaren veel meer op het bieden van reële oplossingen voor de gebruikers. Mensen willen immers geen slaaf worden van de technologie. Conclusie: exit domotica, enter Smart Homes.

De technologische vernieuwingen volgen elkaar in pijlsnel tempo op. De tijd zal uitwijzen of de nieuwe toepassingen wel ingang zullen vinden bij een breed publiek. Vermijden de fabrikanten de valkuil van de zogenaamde ‘gadgets’? Specialist Legrand/BTicino, die verder in dit blad uitgebreid aan bod komt, beweert alvast van wel. “Wij focussen op essentiële basisverbeteringen. “’Ik kom thuis’, ‘ik ga weg’, ‘ik sta op’ en en ‘ik ga slapen’. Dit zijn de vier belangrijkste scenario’s, waar ook onze oplossingen zich op baseren. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de installateurs: het is zijn taak om bij de klant duidelijk te kaderen wat nuttig en wat overbodig is”, zegt Jurgen Van Zaelen van Legrand hierover.

Ook in utiliteitsbouw gaat de technologie er met rasse schreden op vooruit. Automatisering brengt comfort en energiebesparing met zich mee, zo zal blijken uit de verschillende standpunten die we in deze editie van Installatie & Bouw aan bod laten komen. Maar ook hier is er nog heel wat progressiemarge, bijvoorbeeld wanneer het gaat over energiemanagement in gebouwen. Frank Van Wymersch van Sauter Controls bemerkt bijvoorbeeld dat de energie-efficiëntie in heel wat kantoorgebouwen nog altijd stukken beter kan: “We zien bijvoorbeeld nog altijd heel vaak dat de flow in de buizen verre van optimaal is. Onze regelaars detecteren dat dan wel, maar zonder de juiste ventielen is het onmogelijk om dat bij te sturen, en daar zijn niet altijd de nodige budgetten voor.”

We leggen verder enkele hete hangijzers over gebouwautomatisering voor aan Peter Hug, Managing Director van sectorfederatie eu.bac. Maar ook andere thema’s komen uitgebreid aan bod, zoals verlichting en verwarming. Zo lichten we de verschillende standpunten over de toekomst van de verwarmingssector toe, naar aanleiding van de beslissingen van de Vlaamse regering net voor het zomerreces. Hebben fossiele brandstoffen nog een toekomst, en zo ja, welke?

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: