Tagarchief: Biomethaan

Biomethaan in de lift

tractor-field-farm-transport-vehicle-crop-847574-pxhere
Lees het gehele artikel

Door de stijgende energieprijzen en toenemende klimaatuitdagingen groeit de interesse voor groene gassen. Eén ervan is biomethaan, ­geproduceerd uit reststoffen van landbouw die worden opgewaardeerd tot een circulaire energie. Dat bleek ook op de landbouwbeurs Foire de Libramont.

Valbiom, de Waalse organisatie die innovatieve toepassingen voor biomassa promoot, biedt onder­steuning voor deze vorm van groene energie. Bertrand Auquière van Valbiom licht toe: “Iedereen beseft dat we ons in een sterk veranderd energieklimaat bevinden. Het is nu veel interessanter om biogas te produceren ,omdat de prijs van aardgas de laatste tijd fors gestegen is. Wij voelen dat er ook politieke steun is en een groot enthousiasme rond biomethanisatie. Wanneer een landbouwer of een bedrijf vragen heeft over biomethaan, zoekt hij vaak een onafhankelijke dienst of advies. Wij zullen het dossier bestuderen en de ondernemer helpen de juiste keuzes te maken.”

De Waalse federatie voor landbouwers die biomethaan produceren, FEBA, zorgt ervoor dat de beschikbare technologische kennis en regelgeving voor alle geïnteresseerden beschik­baar is. “Meestal komt een project­ontwikkelaar naar FEBA of naar een organisatie als Valbiom om de haalbaarheid te studeren en te begrijpen hoe het werkt”, vertelt Julin Pozza van Feba. “Vervolgens bezoekt hij de installaties van onze leden, om in de praktijk te zien waar hij aan begint. Op dat moment krijgt hij als lid van onze federatie de steun van alle leden om zijn project zo goed mogelijk uit te werken. Dat is belangrijk, aangezien het minstens één tot twee jaar duurt voor zo’n project gerealiseerd is.”

Op de landbouwbeurs Foire de Libramont ging heel wat aandacht naar biomethaan.

Eerste tractor met CNG-motor

Producenten van landbouwvoertuigen spelen in op de recente evoluties. Dat bleek ook op de landbouw­beurs Foire de Libramont. New Holland stelde er de eerste tractor met een CNG-motor voor. Jan De Graef van New Holland licht toe: “New Holland zoekt al langere tijd naar gerichte oplossingen. Dat heeft zelfs geleid tot de ontwikkeling van een tractor op biomethaan. We bieden ook systemen die klanten toelaten om zelf biomethaan aan te maken. De juiste keuze, als je weet dat energie-onafhankelijkheid vandaag cruciaal is.”

Lokale samenwerkingen zijn essentieel om een biomethaanproject te laten slagen. Walvert is een kmo die landbouwers, overheden en bedrijven helpt om het potentieel te bestuderen en concrete projecten uit te werken.  Jonathan Blondeel van Walvert vertelt: “Wij willen middelgrote projecten ontwikkelen op het niveau van een gemeente, en zo deel uitmaken van de energietransitie. Ons advies is: vraag steun, aarzel niet om uw biomethanisatieproject op te starten. Er is genoeg ruimte voor iedereen. Biomassa is voldoende beschikbaar, maar wordt nog te weinig benut. “

New Holland stelde de eerste tractor met een CNG-motor voor.

KADER: Studie brengt potentieel in kaart

Een nieuwe studie van het Gas for Climate-consortium bevestigt het potentieel van de biomethaan­productie in de EU-lidstaten. Uit de studie blijkt dat er in de EU-27 voldoende duurzame grond­stoffen beschik­baar zijn om de REPowerEU-doelstelling voor 2030 (35 bcm) te halen. Volgens deze studie zou er tot 41 bcm bio­methaan in 2030 en 151 bcm in 2050 beschikbaar kunnen zijn. Dit is significant aan­gezien het huidige (2020) gasverbruik in de EU 400 bcm bedraagt (waarvan 155 bcm uit Rusland werd geïmporteerd).

Op die manier kan biomethaan een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van de broeikas­gasreductiedoelstelling van de EU voor 2030 en het bereiken van een netto-nuluitstoot in 2050. Bovendien kan biomethaan de Europese energie­zekerheid vergroten door de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen en kan het de druk op de energie­kosten van huishoudens en bedrijven gedeeltelijk verlichten. Om dit te bereiken is zowel op korte als op lange termijn een aanzienlijke schaalvergroting nodig.    

Eerste injectie van groen gas in Waalse net

Z-Energy_2020N_E06_201013_FR_Gas.be_2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Het agro-industrieel bedrijf Cinergie uit Fleurus investeerde in een installatie waarmee het zijn ecologische voetafdruk vermindert én groen gas levert aan gemeenten.

België wil tegen 2050 evolueren naar een koolstofarme maatschappij en groen gas is daarbij essentieel. Door het op te zuiveren tot bio­methaan, kan het geïnjecteerd worden in het gas- en distributienetwerk waarmee voertuigen, gemeenten en industrie bevoorraad worden. Met biomethaan wordt bovendien quasi geen CO2 uitgestoten. De locatie is niet willekeurig gekozen. Uit een studie, besteld door gas.be, bleek immers dat Wallonië een interessant gewest is om biogas te produceren. Didier Hendrickx van ­gas.be: “Momenteel wordt minder dan 10 procent van het biogaspotentieel gebruikt. Cinergie is het het eerste operationeel project in Wallonië, het tweede op Belgisch niveau.”

Door biogas op te zuiveren tot biomethaan, kan het geïnjecteerd worden in het gas- en distributienetwerk waarmee voertuigen, gemeenten en industrie bevoorraad worden.

Burgers en bedrijven

Het agro-industriële familiebedrijf Cinergie uit Fleurus recycleert ongeveer 100.000 ton per jaar aan materialen die hoofdzakelijk bestaan uit dierlijke mest van veeteeltbedrijven en landbouwproducten. Zo worden ook resten van diverse teelten gebruikt, zoals maïs en grassen, en afvalstoffen uit de agrovoedingsindustrie, en van bieten-en aardappelverwerkers en brouwerijen. Dit wordt voortaan omgezet in biomethaan, een honderd procent hernieuwbaar gas, en via een collectief netwerk getransporteerd naar burgers en bedrijven. Daarmee verkleint de ecologische voetafdruk van Cinergie aanzienlijk. De geproduceerde energie stemt overeen met het verbruik van een stad van de omvang van Gembloux, met 25.000 inwoners. “Ons doel bij Cinergie is altijd geweest om de circulaire economie en ecologie te promoten. We zijn verheugd dat we, dankzij de steun van onze partners en investeerders, een oplossing voor de productie van groene energie hebben kunnen opzetten ten voordele van Wallonië en zijn burgers”, zegt Éric Pierart, gedelegeerd bestuurder van Cinergie.  

De installatie produceert nu ongeveer 2.000 m² biogas per uur. 45 procent daarvan gaat naar de WKK-installatie, goed voor een vermogen van 2MW. Met de rest wordt 600 m² bio­methaan geproduceerd, dat in het aard­gasnet geïnjecteerd wordt.

2.000 m² biogas per uur

De biomethaaninstallatie werd recent op het gasnet aangesloten. Voor het eerst zullen er meerdere gemeenten in Wallonië groen gas ontvangen. De installatie produceert nu ongeveer 2.000 m² biogas per uur. 45 procent daarvan gaat naar de WKK-installatie, goed voor een vermogen van 2MW. Met de rest wordt 600 m² biomethaan per uur geproduceerd, dat in het aardgasnet geïnjecteerd wordt.

“Het biomethaan dat hier in Fleurus geproduceerd wordt, gaat in hoofdzaak naar de inwoners van Sombreffe en Gembloux. Afhankelijk van de omstandigheden kan het biogas ook in andere gemeenten van Waals-Brabant geleverd worden”, zegt David De Lange van ORES. ORES trad in dit project op als facilitator van de haalbaarheids­studie, en werkte samen met de Waalse commissie voor Energie (CWaPE) en de verschillende over­heden. “Dat was nodig om het wettelijk kader voor de injectie tot stand te brengen”, zegt De Lange. 

Meer projecten

De landbouwsector is verantwoordelijk voor meer dan tien procent van de broeikasuitstoot, een groot deel via dierlijke mest. Met zijn ruime landbouwareaal beschikt Wallonië dus over een belangrijk potentieel aan biomethaan. Een twintigtal projecten, waarvan een deel in het Waals Gewest, wordt in de komende jaren gerealiseerd. Met dit groene alternatief komen de beoogde ­klimaatdoelstellingen opnieuw een stapje dichterbij. Het is bovendien een opportuniteit om de gas­bevoorrading in Wallonië te vergroenen.