Tagarchief: Bouwsector

Preview op de bouwsector: de weg naar koolstofneutraal, het nut van subsidies en de tekorten in de bouwsector

Essencia
Lees het gehele artikel

Hoe staat het met de bouwsector in Vlaanderen? Wat zijn de uitdagingen voor vandaag en morgen? En hoe gaan we koolstofneutraal naar de toekomst toe?  Een aantal experten uit het veld hebben zich over deze en andere vragen gebogen. Aan het woord zijn Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele, CEO van Wienerberger België Caroline Van de Velde, Professor Johan Albrecht van de Universiteit Gent en Bieke Gepts, zaakvoerder van onderzoeksbureau Essencia Marketing.

De bouwsector doet het goed. Sinds het einde van de eerste lockdown ziet men dat de bouwactiviteit is aangetrokken en de experten zijn het erover eens dat de bouwsector zich in een hoogconjunctuur begeeft. “We bevinden ons op het niveau van 2004 – 2005 – 2006, waar ook wel naar gerefereerd wordt als de gouden jaren van de bouwsector”, legt Bieke Gepts uit.

Niettegenstaande staat de sector voor een aantal uitdagingen, zowel op lange als korte termijn.

Een kader van ambitieuze doelstellingen voor 2050

Een eerste belangrijke uitdaging ligt in het feit dat de EU tegen 2050 het eerste koolstofarme continent wil zijn. Om dit te bereiken moet de uitstoot in alle sectoren dalen met 80 tot 95%, ook in onze bouw- en woningsector. De Vlaamse regering heeft daarvoor een tijdje geleden de handen in mekaar geslagen met de bouwsector en kwam zo tot het Renovatiepact 2050. Het doel is tegen 2050 te evolueren naar een bijna energieneutraal woningpark.

Wetende dat we met een enorm verouderd woningpark zitten, is dit zeker geen sinecure.

“In Vlaanderen voldoet 5% van de woningen aan de normen die voorzien zijn voor 2050, in Wallonië is dat 1% en in Brussel voldoet slechts 0.5% aan deze normen”, staaft Professor Albrecht. Concreet moet 97% van de woningen op 30 jaar tijd getransformeerd worden.

De renovatiegraad moet dus fors omhoog. Maar toch zien we in de praktijk dat deze de laatste 10 jaar is afgevlakt. “En dan moeten we ons de vraag stellen hoe dit komt.” Een reden is zeker de financiële barrière. Zo blijkt ook uit het onderzoek van Professor Albrecht:  “Bijna de helft van de Vlaamse woningeigenaars heeft niet voldoende middelen om de noodzakelijke renovaties voor een klimaatneutrale woning te kunnen doorvoeren. 20% van deze groep geeft aan een tekort tot 50.000 euro te hebben.”

Maar, zo nuanceert de professor, langs de andere kant zijn er ook heel wat eigenaars die wél de financiële middelen hebben maar ook niet renoveren. In het beleid moet dus niet enkel gekeken worden naar de financiële ondersteuning voor zij die niet voldoende middelen hebben om te renoveren, maar ook zeker de eigenaars die het wel kunnen, meetrekken in het verhaal naar 2050.

De zin en onzin van premies

Minister Diependaele is het eens met deze vaststelling. “We moeten zeker niet te snel denken dat we het wel zullen oplossen met premies.” Daarom wordt er ook een belangrijke focus gelegd op het over de streep trekken van eigenaars die momenteel géén voordelen zien in het uitvoeren van een energetische renovatie of die het wel kunnen, maar niet doen. De minister vervolgt: “De oplossing zit daar in het sensibiliseren van de bevolking opdat mensen het prioritair belang ervan gaan inzien. Eigenaars moeten willen investeren in hun project, in het belang van het milieu én de eigen portemonnee.”

Toch blijft het beschikbaar stellen van premies een belangrijke aanmoediging. Zeker in de huidige situatie waarbij de prijzen van de kwalitatief slechtere woningen de afgelopen jaren gestegen zijn. Dit impliceert dat vele kopers vandaag de dag niet of minder snel kunnen renoveren omdat de aankoop van de woning al zeer duur was. Financiële ondersteuning is dan zeker wenselijk.

Maar ook, zo merken de experts op, is het belangrijk te weten hoe de woning ervoor staat op het vlak van energie om te weten welke renovatiekosten de koper of eigenaar nog te wachten staan. En daar is het EPC-attest een belangrijke parameter voor.

Kennis van het EPC is een belangrijke hefboom

De noodzaak inzien van klimaatrenovaties hangt ook samen met het kennen van de toestand van de woning. En daar knelt blijkbaar ook het schoentje. Veel eigenaars weten op dit moment niet wat het EPC is van hun woning. Het kennen van die waarde kan aanzetten om alsnog over te gaan tot een renovatie, zeker voor de eigenaars die geen financiële barrière hebben, en met het oog op het behoud van de waarde van het pand.

Minister Diependaele merkt in dat kader op dat 2050 voor heel wat eigenaars nog ver weg in de toekomst ligt. Het perspectief op lange termijn moedigt vandaag de dag nog onvoldoende aan om nu al rekening te houden met de normen en het waarde-behoud in 2050 bijvoorbeeld. Ook daar ligt er dus nog een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Als men de normen van 2050 wil kunnen realiseren, moet men nu aan de slag.

Uitdagingen van vandaag in de bouwsector

Maar hoe zit het met de bouwsector zelf? Zijn zij klaar om mee aan de slag te gaan? Caroline Van de Velde, CEO van Wienerberger België, bevestigt dat het goed gaat met de bouwsector, maar kampt, net zoals vele bouwbedrijven, met een steeds groter worden tekort aan grondstoffen en producten. “En dat tekort wordt alleen maar groter nu China en de VS terug heropleven na de covid-pandemie. Gevolg? De prijzen stijgen enorm en snel. Zo is de aankoopprijs van hout verdubbeld en ook isolatie is veel duurder geworden.” Dit heeft uiteraard een effect op de prijzen van de renovatiekosten, want leveranciers zullen op een bepaald moment ongetwijfeld deze prijsstijgingen moeten doorrekenen aan de eindconsument. Het zal dan ook belangrijk zijn om een balans te vinden tussen de stijgende prijzen en tegelijk vermijden dat de investeringen op termijn dalen. Zo is er de vrees voor een stijging van de inflatie, die in de VS al oploopt tot 5%.

Maar ook een tekort op de arbeidsmarkt en het vinden van geschikt personeel in de bouw, is een enorm pijnpunt. In de bouwsector zijn er veel knelpuntberoepen, denk maar aan metsers en dakdekkers, maar ook in de industrie. Hier gaat het vaak om de technische beroepen. Het vinden van de juiste profielen voor IT, Automation, processing,… blijkt een groot probleem. Toch is er in Vlaanderen, met zijn tewerkstellingsgraad van ongeveer 75%, zeker nog arbeidspotentieel. Het heractiveren van de werkloosheidspopulatie, en het omscholen van mensen naar knelpuntberoepen in de bouw, is zeker een weg die verder bewandeld moet worden.

Dit tekort heeft ook een invloed op de werking van bedrijven in de bouwsector. Zo merkt Bieke Gepts op dat er steeds meer wordt ingezet op prefab en geïndustrialiseerd bouwen, om zo minder afhankelijk te zijn van medewerkers.

Prijsevolutie op de woningmarkt

Tot slot is er vandaag de dag nog de schaarste aan bouwgronden en de daarbij horende stijgende woningprijzen. Hoe schatten de experten daar de toekomst in? Professor Albrecht: “Ik verwacht dat men alsmaar meer zal inzetten op de afbraak van zeer slechte woningen om deze te vervangen door duurzame nieuwbouwwoningen. Voornamelijk in de stad zal dit een belangrijke factor zijn om aantrekkelijk te blijven.”

Het verlaagde BTW-tarief van 6% (i.p.v. 21%) zal daarbij een cruciale rol spelen. Minister Diependaele beaamt en is eveneens voorstander om de registratierechten nog verder te doen dalen. “Mensen gaan dan sneller een woning kopen en verkopen. Dit geeft alleen maar voordelen, zo zullen mensen bijvoorbeeld sneller geneigd zijn dichterbij hun werk te wonen, dus ook naar mobiliteit toe geeft dit perspectief.”

Preview op de bouwsector: conclusie

De experten rond de tafel zijn het met elkaar eens: de bouwsector boomt maar staat, samen met de overheid, voor de nodige uitdagingen. Er is een belangrijke taak weggelegd voor het ondersteunen en sensibiliseren van woningeigenaars om de ambitieuze koolstofneutrale doelstellingen te behalen. Tegelijkertijd heeft de bouwsector de belangrijke taak om de groei te kunnen bijhouden, gezien het enorme potentieel op de renovatiemarkt. Het aantrekken van arbeidskrachten en voldoende voorraden speelt daarbij zeker een belangrijke rol.

Interesse in het volledige rondetafelgesprek? Bekijk hier de opname.

Bouw op kruissnelheid met hoge groeivooruitzichten en meer jobs

naamloos-2-kopieren-1
Lees het gehele artikel

Confederatie Bouw waarschuwt wel voor bijgestuurd fiscaal beleid


De bouw verwacht dit jaar een groei van 3 procent, dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar in de bouw (tussen 1,5 en 2 procent) en veel beter dan de algemene prognose voor de Belgische economie (± 1,4 procent in 2020). Ondertussen kwamen er tijdens de drie eerste trimesters van vorig jaar 3500 werkenden bij in de bouw, waarvan 1200 loontrekkenden en 2300 zelfstandigen. Op fiscaal vlak mag een hervorming van de personenbelasting niet leiden tot een verhoging van de vastgoedfiscaliteit. De Confederatie Bouw wil ook onder geen beding dat loonlastenverlagingen afgevoerd worden. Vanaf dit jaar komt deze maatregel op kruissnelheid en zal die leiden tot nog meer extra jobs in de bouw. “We blijven ook resoluut voor een veralgemening gaan voor 6 procent op sloop en heropbouw”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.


Hoog aannemersvertrouwen

De bouwsector zet de start van 2020 veelbelovend in. Niet alleen verwacht de bouw dit jaar een groei van 3 procent, en dat terwijl het algemeen groeigemiddelde van de Belgische economie ± 1,4 procent bedraagt voor dit jaar. Het vertrouwen van de bouwondernemers ligt momenteel hoog in een historiek perspectief. Dat positief vertrouwen komt niet zomaar uit de lucht vallen: begin 2020 waren de orderboeken van de aannemers nog voor 6,1 maanden gevuld.

4 procent minder bouwvergunningen in België

Wat de bouwvergunningen in 2019 betrof, zien we naargelang de regio’s opmerkelijke verschillen. In Wallonië en in Brussel steeg het aantal bouwvergunningen met resp. 5 en 9 procent. In Vlaanderen daalde het aantal bouwvergunningen dan weer met 8 procent, wat op nationaal vlak tot een daling met 4 procent komt. Die daling in Vlaanderen is perfect te verklaren door de opmerkelijke verstrengde normen die ingingen begin 2018, waardoor veel kandidaat-bouwers in 2017 nog snel een bouwaanvraag indienden voor de intrede van de strengere energetische normen. Dit leidde tot een toename van de afgifte van bouwvergunningen in 2018, gevolgd door een afname in 2019.

Geen discriminatie voor bouw- en vastgoedinvesteringen

Op veel fronten wordt er gesproken over een hervorming van de personenbelasting. Op zich heeft Confederatie Bouw daar niets op tegen. Vastgoedinvesteringen kunnen uiteraard niet fiscaal gediscrimineerd worden tegenover andere vormen van beleggingen of ontmoedigd worden. Er mag niet vergeten worden dat investeerders nu voor de gezondheid van de vastgoedsector zorgen, alsook voor een evenwicht tussen vraag en aanbod van woongelegenheden.

Lagere btw in 32 stadsgebieden openbreken naar heel België

Een stokpaard van de Confederatie Bouw is het veralgemenen van de 6 procent op sloop en heropbouw, dat nu in 32 stedelijke gebieden geldt, naar heel België. Deze maatregel heeft ook een sterk ecologisch karakter, want deze lagere btw zorgt dat oude, energieverslindende woningen plaats maken voor behuizing die aan de recente energienormen beantwoordt. Volgens de sectororganisatie moet deze maatregel ook gelden voor investeerders die meerdere woningen en/of gebouwen aankopen, slopen, heropbouwen en vervolgens weer verkopen in het belang van stadsvernieuwingsoperaties.

Jobs, jobs, jobs

Dit jaar komt de loonlastenverlaging voor de bouwsector op kruissnelheid. De vorige regering had daartoe beslist om de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven te versterken tegenover de vele bouwbedrijven uit landen waarin lagere sociale lasten worden gehanteerd. Vorig jaar kwamen er tijdens de drie eerste kwartalen, dankzij onder meer deze maatregel, al 3500 banen vrij, waarvan 1200 loontrekkenden. Sinds 2017 zijn er al 5.000 banen in de sector bijgekomen.  In 2019 waren er in de bouw 203.000 loontrekkenden, 73.833 zelfstandigen, 35.146 gedetacheerden en 4259 interimwerknemers.

De beste verf voor schilders in de bouwsector

paint-2724137_1920-kopieren
Lees het gehele artikel

Ben je actief in de bouwsector als schilder?

Ben je als zzp’er of met jouw schildersbedrijf actief in de bouwsector, dan is het gebruik van echte kwaliteitsverf natuurlijk van cruciaal belang. Zowel binnen als buiten dient de lak en verf van een hoogwaardig nieuw te zijn en tegen een stootje te kunnen. Alleen met goede verf kun je jouw opdrachtgever namelijk geven wat ze mogen verwachten: een woning of pand met kozijnen die strak in de verf staan en in de komende vijf tot acht jaar niet overgeschilderd hoeven te worden. Wat is beits precies, welke voordelen heeft dit verftype en wat zijn de belangrijkste hoofdsoorten beits die voor het buiten schilderen worden gebruikt?

Wat is beits en waarom kun je deze verfsoort prima gebruiken voor het schilderwerk buiten?
Schilders die in de bouw actief zijn in het schilderen van de buitenkant van woningen, gebruiken over het algemeen een buitenbeits van een hoogwaardig merk. Onder buitenbeits, of meer algemeen beits (het kan namelijk ook binnen worden gebruikt), wordt een specifieke verfsoort verstaan. Een soort verf dat vergeleken met standaard verfvarianten in hoge mate vochtregulerend is. En dat heeft de nodige voordelen! Buitenbeits zorgt ervoor dat vocht van binnen naar buiten kan, maar niet andersom. Beits zorgt voor een sterke vochtwerende laag op onder meer buitenkozijnen, schuttingen en tuinmeubilair. Wie een beitslaag aanbrengt, verlengt daarmee de levensduur van hout en andere materialen aanzienlijk. Hout met beits is namelijk bestand tegen alle weersinvloeden, van hagel, hevige regenval tot vorst en hitte. Een ideale verfsoort dus voor gebruik in de bouwwereld!

Geen grondverf meer nodig
Een bijkomend voordeel van beits is dat er geen grondverf of primer nodig is. Beits kan direct op het oppervlakte cq. materiaal aangebracht worden. Ten eerste is een voordeel hiervan dat dit minder arbeidsintensief is. Je hoeft immers maar één laag aan te brengen. En in de tweede plaats scheelt het in financieel opzicht dat je geen aparte primer meer hoeft te kopen.

Veel soorten en varianten beits beschikbaar
Qua merken en soorten beits kun je alle kanten op als schilder. Zo heb je transparante beits, die ervoor zorgt dat de oorspronkelijke houtnerf goed zichtbaar blijft. Maar ook zijn er allerlei dekkende beitssoorten in kleur verkrijgbaar. Kort gezegd: met beits is alles mogelijk en kies je voor een afdeklaag die duurzaam is en bestand is tegen elk type weer. Succes met jouw schilderwerk!

Nieuw Zuid, Antwerpen | Intelligente verwarming in nieuwe wijk dankzij warmtenetwerk en satellieten

web-16121501ind022-kopieren
Lees het gehele artikel

De bouwsector is constant op zoek naar intelligente en duurzame oplossingen voor de verwarming. In het kader van collectief wonen koppelt Giacomini – dankzij haar satellieten – de voordelen van een centrale stookplaats voor de primaire kring met die van onderstations die verwarmings- en sanitair warm water produceren per appartement. De werf Nieuw Zuid is daar een sprekend voorbeeld van…

In deze wijk, 12 ha groot, gelegen aan de oevers van de Schelde, treft men appartementen, handelspanden, met fietspaden, talrijke groene wijken, speeloorden en wandelpaden. Het is als het ware een dorp binnen de stad en men vindt er voor iedereen wat wils: restaurants, sportinfrastructuren, kantoren, een crèche, een school en dienstencentra. Dit concept richt zich tot een breed publiek: ondernemers, families, studenten, senioren… De wijk wordt gebouwd met het oog op ecologie en duurzaamheid, zoals Secchni-Vigano, auteur van het project en wereldbefaamd voor architectuur en stadsontwikkeling, het heeft bedacht! De stad Antwerpen heeft nauw samengewerkt aan de verwezenlijking van dit project en heeft een “warmtenetwerk” ter beschikking gesteld.

Nieuw Zuid Antwerpen

Nieuw Zuid is een dorp binnen de stad.

 

Een centrale stookplaats, speciaal ontworpen voor deze site, doet dienst als primaire kring voor de installatie. Het opgewarmde water (in eerste instantie gebeurt dat door gas en nadien door hernieuwbare energiebronnen) circuleert naar de verschillende gebouwen van Nieuw Zuid via een netwerk van geïsoleerde buizen die op ± 1 meter diepte liggen. Vervolgens neemt het secundair circuit de taak over om via satellieten (onderstations) met warmtewisselaars de warmte naar de radiatoren te verdelen of om instantaan sanitair warm water te produceren en dit per gebruiker!

Nieuw Zuid Antwerpen

De parameters van deze satellieten worden volledig elektronisch gestuurd.

 

Giacomini draagt hier ook haar steentje bij door de levering van GE556Y601 satellieten die uitermate geschikt waren voor dit innoverend project:

• Dankzij de intelligente regeling voor sanitair warm water, kan energie afkomstig van het primair netwerk (warmtenetwerk) optimaal benut worden.

• De parameters van deze satellieten worden volledig elektronisch gestuurd. Het drukverschil wordt beheerd door een drukregelaar die instaat voor een perfecte controle en werking van de individuele verwarmingsinstallaties.

• Elke satelliet is uitgerust met een intelligente energiemeter om het thermisch verbruik correct te registreren.

Nieuw Zuid Antwerpen

Met de isolatieschaal in PPE van de GE556Y601 wordt oververhitting vermeden in de beperkte ruimtes van de woningen waar de satellieten meestal opgesteld staan.

 

Een vlotte technische support van Giacomini, een efficiënte dienst na verkoop en eventuele pre-montage, zijn een van de zovele redenen die ertoe hebben bijgedragen dat Giacomini Benelux uitgekozen is om mee te participeren in deze buitengewone werf, welcome to the future! Met de isolatieschaal in PPE van de GE556Y601 wordt oververhitting vermeden in de beperkte ruimtes van de woningen waar de satellieten meestal opgesteld staan.