Tagarchief: Brandveiligheid

Adviezen rond brandveiligheid ­betreffende elektrische voertuigen

KINGSPAN3_BAV_02
Lees het gehele artikel

Elektrische voertuigen komen steeds vaker in ons verkeer voor, en her en der worden ook (ondergrondse) laadinfrastructuren voorzien. Toch rijzen er meer en meer vragen rond de toe te passen brandveiligheidsvoorschriften, voornamelijk in parkeergarages. Er is immers nog geen eenduidige wetgeving hieromtrent. Daarom werd via Fireforum een overlegplatform opgericht, dat waterdichte ‘best practices’ in kaart moest brengen. Op 16 september 2021 werd hun Regel van Goed Vakmanschap (RGV) gepubliceerd. Dit document wordt vandaag al door onder andere architecten, studiebureaus en anderen als referentie voor de brandveiligheid met betrekking tot elektrische voertuigen in parkings gebruikt. In Vlaanderen wordt dit document sinds 1 december door de brandweerzones in hun adviezen opgenomen om toegepast te worden. Andere brandweerzones zullen ongetwijfeld volgen.

De Lithium-ion batterijen in elektrische wagens zijn potentiële ontstekingsbronnen, die blijven branden. De temperatuur kan tot 10° C of meer per minuut exponentieel stijgen.

Als Fire Safety Engineer is Ing. Robby De Roeck van Kingspan Light & Air Belgium vaak betrokken bij de meest complexe dossiers rond brandveiligheid in projecten, en dat steeds in nauw overleg met FOD Binnenlandse Zaken (via afwijkingsdossiers) en de brandweer. Hij wordt dan ook bijna dagelijks geconfronteerd met de huidige tekortkoming in onze wetgeving betreffende dit onderwerp. “Laten we maar direct met de deur in huis vallen: er is momenteel gewoon geen (eenduidige) brandveiligheidswetgeving als het gaat over EV en oplaadinfrastructuur in parkeergarages. Een werkgroep opgericht door het FOD Binnenlandse Zaken (Hoge Raad brandveiligheid) schrijft sinds 2014 aan het vernieuwende HR 1632 (toekomstige Bijlage 7 KB Basisnormen) over brandveiligheid in parkeergarages, maar daarin worden oplossingen voor elektrische wagens niet expliciet behandeld. Dit document zal vanaf 1 juli 2022 wetgeving worden, met de nuance dat de beschreven oplossingen ook voor elektrische wagens als veilig beschouwd worden,” stelt Ing. Robby De Roeck. “Er was dus echt nood aan een bijkomende duidelijke richtgeving, en daarom werd op initiatief van FireForum een werkgroep opgericht met de FODs Binnenlandse Zaken en Economie, de brandweer, de stakeholders en de marktspelers. Deze werkgroep moest op korte termijn de ‘best practices’ in kaart brengen, rekening houdende met de huidige kennis omtrent deze materie. Het resultaat werd onlangs voorgesteld als een Regel van Goed Vakmanschap (RGV) op het vlak van brandveiligheid, meer bepaald elektrische voertuigen in parkings.”

Risico’s analyseren

Elk project is uniek en vereist dan ook een eigen aanpak met betrekking tot de brandveiligheid. Naast de uitwerking van een correcte conforme oplossing zijn ook de initiële controle bij de inbedrijfsstelling en de periodieke controles in een latere fase alsook preventief onderhoud en herstellingen belangrijk voor de goede werking van de actieve brandveiligheidssystemen. Het thema elektrische voertuigen brengt in die optiek toch wel extra aandachtpunten met zich mee. De meeste elektrische wagens werken immers op Lithium-ion batterijen en dat zijn potentiële ontstekingsbronnen, die grote problemen kunnen opleveren als ze beginnen te ontbranden. Ze blijven immers branden en de temperatuur kan zo exponentieel stijgen, tot 10° C of meer per minuut (thermal runaway). Een batterij tussen de 15 en de 25 kWh geeft een wagenbrand van 4 tot 6 MW, bij 100 kWh spreken we van 8 MW of meer. Ter vergelijking: een volgetankte wagen met fossiele brandstof geeft ca. 6 MW. De temperatuur van de vlammen bedraagt 800° C of meer. Bovendien kan de stralingswarmte van een brandende elektrische wagen ook de geparkeerde wagens in de buurt in vlammen doen opgaan.  

Elektrische voertuigen komen steeds vaker in ons verkeer voor, en her en der worden ook ondergrondse laadinfrastructuren voorzien.

Actieve en passieve brandbeveiliging

Het komt er dus op aan brandoorzaken preventief uit te sluiten én ook kordaat op te treden bij brand. Elke parkeergarage moet sowieso voldoen aan alle voorschriften uit de wetgeving, maar vanuit de brandanalyse, zoals gesteld in het document RGV, kunnen nog extra maatregelen bekomen worden. “In het document RGV worden branddetectie, actieve rookbeheersing en compartimentering echter als een minimum vereiste voorgeschreven. Naast een goede continue ventilatie moeten parkeergarages uitgerust zijn met een automatische branddetectie- en alarminstallatie, die de brandweer snel verwittigt en de laadpunten automatisch afkoppelt. Een rook- en warmteafvoersysteem (RWA) is een volgende minimale vereiste. Dergelijke systemen houden de temperatuur en toxiciteit onder controle en zorgen ervoor dat de brandweer een beter zicht heeft op de brand en ook eenvoudiger én rookvrij tot dicht bij de brandhaard geraakt. Compartimentering naar gebouwdelen met een andere functie dan parkeren, zoals wettelijk opgelegd, vrijwaart deze ruimten van rook- en brandschade,” licht de Fire Safety Engineer toe. “Uit de brandrisicoanalyse kan ook blijken dat een bijkomende subcompartimentering en/of extra sprinklers noodzakelijk zijn. Na de eerste bluswerken wordt de wagen door de takeldienst naar buiten gesleept, waarna het aanbevolen is deze voor lange tijd in een container met water onder te dompelen. Vooraleer de takelwerken in een rookvrije omgeving kunnen plaatsvinden, moet de ondergrondse parking op een gecontroleerde manier geventileerd worden.”

Deze RGV omvat ‘best practices’, rekening houdende met de huidige kennis omtrent de problematiek van elektrische voertuigen in parkings.

Een stap dichter bij eenvormigheid, maar …

Deze RGV blijft uiteraard gebaseerd op de kennis en ervaring van vandaag. De technologie blijft evolueren en dat houdt in dat ook de voorschriften verder geëvalueerd zullen moeten worden. “Er beweegt heel wat in de markt. Ik denk aan zelfblussende/niet ontbrandbare batterijen, automodellen met een inlaat om rechtstreeks een blusmiddel in de batterij te injecteren of een typelabel dat voor elke wagen gelijk is, waardoor de brandweer gerichter kan ingrijpen,” sluit Ing. Robby De Roeck af. “We zijn met dit RGV ook weer een stap dichter bij eenvormigheid. Zoals reeds aangegeven, wordt dit documenten sinds begin december door onder andere de brandweer in Vlaanderen, maar ook door architecten en studiebureaus als referentie toegepast. In Brussel en Wallonië blijven de meningen echter nog verdeeld. Er is dan ook nog werk aan de winkel.”

Dit document kan gratis gedownload worden via https://www.fireforum.be/voorschriften   

Het belang van brandveilig elektrisch installeren

Naamloos-2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Installateurs krijgen de laatste jaren steeds strengere richtlijnen voor de kiezen. In 2017 onderging de elektrosector al een belangrijke verandering met het in voege gaan van CPR: Construction Products Regulation. In navolging daarvan trad dit jaar, op 1 juni, het vernieuwde AREI in werking waarbij de voorschriften voor de keuze van de bekabeling in elektrische installaties in overeenstemming werden gebracht met de CPR regelgeving.

Tekst en beeld Preflex

Voor installateurs is het belangrijk om de juiste, brandveilige materialen te kiezen die voldoen aan de wettelijke vereisten. Preflex bundelde zijn productaanbod voor brandveilige installaties in een handige catalogus ‘Brandveilig installeren’. 

Volgens Kris Desmet, Sales Manager bij Preflex, had de Belgische elektro-installateur nood aan informatie n.a.v. de recente aanpassing van het AREI. “Het vernieuwde AREI deed veel vragen rijzen bij de elektro-installateurs. Zij wilden zich ervan verzekeren dat ze hun installaties nog correct konden uitvoeren met onze producten.”

De catalogus ‘brandveilig installeren’ van Preflex.

Preflex SAFE

Preflex SAFE is het 100 procent halogeenvrije assorti­ment voorbedrade buizen van Preflex. De Preflex buizen zijn halogeenvrij en niet-vlam­verspreidend en in het Preflex SAFE assortiment zijn ook alle draden en kabels halogeenvrij.  

Het is een bekend gegeven dat halogeenvrije producten mensenlevens kunnen redden, omdat ze in geval van brand veel minder rook en toxische gassen verspreiden. Kris Desmet : “Met Preflex SAFE is de installateur verzekerd van een installatie die voldoet aan de vereisten van het AREI. Alle kabels in het Preflex SAFE assortiment voldoen minimaal aan de CPR klasse Cca s1a1.

Voor de veiligheids- en kritische installaties bieden we in het Preflex SAFE assortiment uiteraard ook kabels aan met functiebehoud.” Het producten portfolio van Preflex beperkt zicht niet tot voorbedrade buizen. “Wij breiden ons portfolio inderdaad gestaag uit om het werk van de installateur maximaal te faciliteren”.  

Producteigenschappen van Halovolt.

HALOVOLT, halogeenvrije elektrobuis en accessoires

Met Halovolt heeft Preflex de meest brandveilige elektrobuis met 0 procent halogenen in huis. Het is de perfecte bescherming voor halogeenvrije kabels. De groene low friction “Topspeed” binnenlaag maakt Halovolt gemakkelijk herkenbaar en versnelt en vergemakkelijkt in hoge mate het intrekken van kabels. “We merken dat installateurs veel belang hechten aan halogeenvrije installaties. Daarom bieden we ook een volledig gamma aan hulpstukken om een installatie van begin tot eind halogeenvrij af te werken. Moffen, bochten, buisingangen, maar ook diverse bevestigingsmaterialen zoals klemmen en pluggen worden uit hoogwaardige, halogeenvrije materialen vervaardigd en vormen een goede aanvulling op onze flexibele en starre buizen assortimenten.”

REDDY HF, nieuwe generatie brandveilige inbouwdozen

Desmet: “De Reddy HF inbouwdozen maken ons aanbod aan producten voor brandveilige elektrische installaties compleet. Het assortiment is volledig halogeenvrij en omvat luchtdichte inbouwdozen voor energiezuinige en passiefwoningen, geluidsisolerende inbouwdozen voor gebruik in geluidsdichte wanden en tenslotte een 3-in-1 luchtdichte, geluidsdichte én brandwerende inbouwdoos met speciale afsluittechniek die het functiebehoud tijdens een brand garandeert.”   

Onderzoek: Meeste Belgen hebben een rookmelder maar werken ze wel?

Rookmelder kopiëren
Lees het gehele artikel

30% van de Belgen kent de onderhoudsvoorschriften niet

De meeste Belgen beschikken dan wel over een rookmelder, maar een onderzoek van Netatmo toont aan dat, in bepaalde gevallen, de rookmelders niet correct worden onderhouden, noch juist werden geïnstalleerd. 13% van de respondenten weet namelijk niet of hun rookmelder correct werkt. 

Van zodra de rookmelder is geïnstalleerd, worden bewoners beschermd in geval van brand, op voorwaarde dat het toestel correct werkt. Daarom is het aanbevolen om de volgende richtlijnen voor het onderhoud te volgen: verwijder het stof, voer een geluidstest uit, controleer of de batterijen correct werken en vervang de rookmelders om de tien jaar.

De helft wordt niet onderhouden

Volgens het onderzoek van Netatmo weet 30% van de Belgen niet dat ze deze voorschriften moeten volgen. Hoewel de Belgen beter geïnformeerd zijn dan hun Franse buren (61%), volgen ze de voorschriften vaak niet in de praktijk. Zo verklaart bijna de helft van de Belgen dat ze hun rookmelders niet afstoffen (46%) en 38% van de Belgen voert geen geluidstest uit, zoals wordt aanbevolen. Bovendien is slechts 33% van de respondenten er zeker van dat het toestel jonger is dan tien jaar en slechts 28% controleert de goede werking van de batterijen.

In België worden jaarlijks ongeveer 10.000 branden gerapporteerd 1,” verklaart Christelle Manach, productmanager bij Netatmo. “Het merendeel van de huisbranden zou kunnen worden vermeden als de personen tijdig worden gewaarschuwd en de tijd krijgen om te reageren. Dankzij het geluidssignaal wordt de rookmelder een essentieel instrument om huisbranden te vermijden en goed beschermd te zijn,” verklaart Manach.

Intelligente rookmelders

Bepaalde producenten ontwikkelden rookmelders met een “Auto-Test”-functie voor nog meer veiligheid. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Intelligente Rookmelder van Netatmo, die regelmatig controles uitvoert om de goede werking van de rooksensor en de batterij te verifiëren. Bij een laag batterijniveau, krijgt de gebruiker onmiddellijk een melding op zijn smartphone. In de app kan hij ook meldingen inschakelen die hem herinneren aan de geluidstest en de aanbevolen frequentie van deze tests. Bovendien, dankzij de batterij met lange levensduur, heeft de Intelligente Rookmelder van Netatmo een autonomie van 10 jaar, zonder dat de gebruikers zich hier zorgen om moeten maken.

De juiste locatie voor een rookmelder

Volgens het onderzoek van Netatmo, worden de meeste rookmelders geïnstalleerd in de inkomhal of de gang (52%), het trappenhuis (42%) of de woonplaats (39%). In 31% van de gevallen wordt de rookmelder echter in de keuken geplaatst, een plek die niet is aangeraden voor de installatie van rookmelders.

“Voor een optimale bescherming, moet de rookmelder worden bevestigd aan het plafond, in het midden van de ruimte”, verklaart Christelle Manach. “Ruimtes waarin rook of stoom wordt gegenereerd, zoals de keuken of de badkamer, moeten worden vermeden om valse meldingen te voorkomen. Voorts is het aanbevolen om een rookmelder per verdieping te installeren, idealiter in een zone met veel verkeer of vrije zone, zoals de gang of hal en er moeten verschillende rookmelders worden geïnstalleerd in gebouwen met een grote oppervlakte.”

1 https://www.belgium.be/nl/huisvesting/huisvestingsproblemen/brand

Brandveiligheidsspecialist lanceert nieuwe brandklep

schauloch_bearb
Lees het gehele artikel

Als leider in ontwikkeling, productie en verkoop van componenten voor binnenklimaat en ventilatie, is ook de brandveiligheid een grote bekommernis voor TROX. De brandveiligheidsoplossingen van TROX zijn voornamelijk gericht op openbare gebouwen, kantoren en gebouwen in de zorgsector. Met een nieuwe, multifunctionele brandklep maakt TROX het werk op de werf nog een stuk eenvoudiger. 

TROX fabriceert niet enkel brandkleppen, maar biedt een totaalpakket aan oplossingen aan: ook rookafvoerkleppen, afzuigventilatoren en speciale rookkleppen maken deel uit van het gamma. Daarmee speelt het bedrijf in op de verwachtingen uit de markt, zegt Sales Director Bart Pennewaert. “We zien een sterke evolutie op de markt: klanten verwachten dat je een systeem aanlevert, en geen losse componenten. Dat is voor hen een stuk eenvoudiger, want zo hebben ze slechts één aanspreekpunt nodig.”

TROX heeft al een zeer lange staat van dienst wanneer het gaat over het produceren van brandkleppen: “Al sinds de jaren zeventig zijn we hierin gespecialiseerd. Daarmee waren we één van de eerste bedrijven op de markt die zich hierop toelegden”, licht Pennewaert toe. “Natuurlijk heeft het gamma in de loop der jaren een sterke evolutie ondergaan. De normen en testprocedures zijn er een stuk strenger op geworden. Sinds 2012 zijn de Europese normen van toepassingen: die hebben voor een administratieve vereenvoudiging gezorgd.” 

De firma probeert ook de evoluties in de bouwsector op de voet te volgen: “De jongste jaren worden er steeds meer energie neutrale gebouwen geplaatst en is houtskeletbouw in opmars. Ook daarvoor voorzien we geteste toepassingen en brandkleppen”, stelt Pennewaert.

FKA2-EU

Het gamma brand-en rookbeveiliging van TROX is in constante evolutie. Zo komt er in januari 2020 een nieuwe rechthoekige brandklep bij: FKA2-EU. Pennewaert: “Deze innovatie vervangt 3 bestaande modellen: zo maken we het eenvoudiger voor de klant op de werf. FKA2-EU zal immers voor een zeer brede range aan toepassingen gebruikt kunnen worden: terwijl je vroeger voor andere omstandigheden een andere brandklep nodig had, zal je vanaf nu steeds dezelfde brandklep kunnen gebruiken, eventueel mits het gebruik van aangepaste montagestukken. En dankzij een lager drukverlies maakt deze brandklep fikse energiewinsten mogelijk. Daarmee spelen we in op de vraag naar minder energieverslindende producten.”

TROX wil alleen kwalitatief hoogwaardige materialen afleveren. Dankzij een volledig geautomatiseerd productieproces garandeert de firma hoge precisie in de productie. Met uiterst beperkte levertermijnen kan TROX ook kort op de bal spelen. “Bovendien schenken we veel aandacht aan het intensief bijstaan van onze klanten”, voegt Pennewaert toe. “Producten als deze vereisen goede plaatsing en vakmanschap, dus je kan ze niet zomaar uit een catalogus verkopen. We willen het risico vermijden dat de klant later, tijdens wettelijke controles, op problemen stuit. TROX is niet voor niets gekend voor het geven van advies en ondersteuning.” In sommige gevallen, zoals bij het ontwerpen van rook en warmte afvoer installaties voor ondergrondse parkings, biedt TROX ook CRT-simulaties met gedetailleerde berekeningen aan.

 

Het belang van brandklepaandrijvingen: vergroot de brandveiligheid en zekerheid in uw gebouwen

beeld-belimo-03-kopieren
Lees het gehele artikel

Comfort – Energy – Safety – Installation – Maintenance. Met de zogenaamde CESIM-methode tracht Belimo de bouwtechnologie positief te beïnvloeden, gebruikmakend van een uitgebreid assortiment Belimo aandrijvingen, regelafsluiters en sensoren. “Als lid van het Global Compact-netwerk van de VN is Belimo een actieve belanghebbende die rechtstreeks bijdraagt aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling”, vertelt Managing Director Richard Daamen. “Door de principes van het Global Compact op te nemen in onze strategieën, beleid en procedures, houden wij niet alleen vast aan onze basisverantwoordelijkheden tegenover onze planeet én haar bewoners, maar leggen we ook de basis voor het succes van onze branche op de lange termijn.”

Belimo is wereldmarktleider op het gebied van rook- en brandveiligheidsaandrijvingen. “Onze expertise in de branche én voortdurende inno-vaties hebben de afgelopen decennia stevig bijgedragen aan een hoger veiligheidsniveau in gebouwen”, aldus Danny De Laater, Manager Technical Support. “De introductie van de gemotoriseerde brandkleppen speelde hierin een voorname rol. Bij de OEM (Original Equipment
Manufacturer) relaties van Belimo spreekt men over de Europese norm NBN EN 1366-2. Deze
norm bepaalt het testprogramma en de voorwaarden om de brandweerstand voor een bepaalde tijdspanne (30, 60, 90, 120.. minuten) bij een negatieve druk (300, 500, 1500 Pa) te meten cq aan te kunnen. Dit geldt ook voor een brandklep met een aandrijving. Brandklepaandrijvingen zijn ook niet verplicht. Desondanks is het motoriseren van brandkleppen aan te bevelen om de brand-veiligheid in gebouwen te vergroten.”

Een Belimo-brandklep in de vloer.

 

Optimale zekerheid

De motivatie om een brandklep te motoriseren, heeft niets te maken met het sluiten van de klep in geval van brand. Immers, als er brand uitbreekt moet ook een standaardklep met veer het luchtkanaal afsluiten en nooit meer opengaan, meent De Laater: “De meerwaarde om een brandklep te motoriseren, zit hem vooral in de zekerheid/garantie dat de brandklep in geval van brand ook daadwerkelijk functioneert. Al in de jaren ’90 is geconstateerd dat het risico dat een brandklep na verloop van tijd niet meer goed sluit, zeer groot is. Een veelvoorkomende oorzaak hiervoor is vervuiling in de luchtkanalen. Om deze vervuiling tegen te gaan, is periodieke inspectie vereist.”

Belimo is wereldmarktleider op het gebied van rook- en brandveiligheidsaandrijvingen.

 

Eenvoudige inspectie zonder overlast, manuren en extra kosten

Omdat de meeste brandkleppen na installatie slecht of niet meer bereikbaar zijn, werd ‘op afstand’ een periodieke inspectie middels communicatiebussen gecreëerd. Om hier optimaal invulling aan te geven, introduceerde Belimo in de negentiger jaren de MP-Bus, maar intussen zijn communicatiebussen als LON, KNX-EIB, Modbus en BACnet de standaard geworden. “Met deze communicatiebussen kan men zonder veel overlast, manuren en extra kosten periodieke controles uitvoeren”, aldus De Laater. “De zekerheid dat de in het gebouw voorkomende brandkleppen functioneren bij brand, wordt hierdoor aanzienlijk vergroot.”

Al in 1977 introduceerde Belimo zijn eerste brandklepaandrijving. “Deze was gelijk bestand tegen zeer hoge temperaturen (1.000°C)”, vertelt De Laater. “Sinds de jaren ‘80 is onze BF-serie een begrip. Deze serie kom je vandaag de dag dan ook nog volop tegen op brandkleppen in datacentrales, ziekenhuizen of bij de kantoren van het Europees Parlement te Brussel. De BF brandklepmotoren zijn zelfs op de cruiseschepen van de Holland-Amerika Lijn te vinden.”

 

Nieuwe generatie brandklepaandrijvingen

Dat Belimo de principes van het Global Compact van de VN hanteert en rechtstreeks bijdraagt aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, is ook bij de brandklepaandrijvingen duidelijk te zien. Ondanks dat de traditionele brandklepaandrijvingen uit de BF-serie perfecte en betrouwbare product zijn, heeft Belimo in 2015 een nieuwe generatie gemotoriseerde brandkleppen geïntro-duceerd. Inclusief Safety Position Lock en een behuizing van kunststof, waarmee de veiligheid én betrouwbaarheid naar een nog hoger niveau worden getild.  

Fireforum Academy 24, 25 en 26 september 2019

fireforum
Lees het gehele artikel

Op 24, 25 en 26 september 2019 organiseert Fireforum vzw opnieuw een 3-daagse Academy Brandbeveiliging

Fireforum vzw wil met dit programma alle geïnteresseerde partijen de meest actuele informatie aanbieden in verband met regelgeving en normen voor brandveiligheid. De sprekers zijn leden van de werkgroepen die deze voorschriften opstellen.

Deze Academy richt zich tot iedereen die professioneel betrokken is bij brandveiligheid en op de hoogte wil zijn van de laatste evoluties in actieve en passieve brandbeveiliging.

De 3-daagse is opgebouwd uit modules van een halve dag zodat je zelf de voor jou meest relevante modules kan kiezen.

Gedetailleerde informatie omtrent het programma vindt u op www.fireforum.be waar u, uw  medewerkers en collega’s zich ook kunnen inschrijven.

Fireforum Congress | Brussel

fireforum-899_netwerkmoment-kopiëren
Lees het gehele artikel

‘Regelgeving brandveiligheid moet meer resultaatgericht zijn’

Meer dan 250 specialisten uit de wereld van de brandveiligheid verzamelden op 20 november in het Sheraton Brussels Airport-hotel voor het vijfde Fireforum Congress. Op het programma: 25 presentaties van experts uit verschillende domeinen van de brandveiligheid en een beklijvend debat over de brandveiligheid in residentiële gebouwen.

Voor het eerst organiseerde Fireforum tijdens dit congres een debat, dat steunt op drie pijlers: (te complexe) regelgeving, een (zwak?) handhavingsbeleid en (onduidelijke?) verantwoordelijkheden.

Tijdens het debat konden de experten regelmatig via een mini-peiling hun mening geven. Met de eerder complex ervaren prescriptieve regelgeving gaat het de goede kant op, vonden de meeste deelnemers. Ze zou wel meer performantiegericht mogen evolueren, ondersteund door onderzoek en innovatie.

Handhaving van brandveiligheid door lokale besturen mag strenger, uniformer en gesteund op meer kennis en ervaring. Daarvoor moeten meer middelen efficiënter worden ingezet. Een ander belangrijk punt is het ontwikkelen van een (brand)veiligheidscultuur, zeker bij eigenaars en uitbaters (die al te vaak alleen de kosten nog zien), is een belangrijk punt. Ze moeten bijgestaan worden door goed opgeleide architecten en specialisten. Handhaving hoeft bovendien niet repressief te zijn, maar kan ook positief ingezet worden. Tot slot is het duidelijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de brandveiligheid van een gebouw. Niet één partij, maar een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij kennis er ervaring opnieuw centraal staan.

fireforumAFD gaat een stap verder dan de automatische zekering voor kortsluiting, want die volstaat niet om vlamboogfouten aan te pakken. (Beeld © Siemens AG 2010)

Vlambogen

fireforumPanel met Eric Wellens (ULiège), Kristof Hendrickx (Voorzitter Netwerk Brandweer, burgemeester) , Dieter Brants (Brandweer), Jan De Saedeleer (FOD-SPF IBZ),  Nico Luyten (Architecten NAV), Marc Marichal (Verzekeringssector), Kees Both (Fire Safety Engineers, SFPE Europe)

Ook voor installateurs is brandveiligheid een belangrijke bekommernis. Zeker in elektrische installaties is waakzaamheid geboden. Op het Fireforum Congress stelde Tom Van Renterghem van Siemens een nieuwe beveiligingstechniek voor vlamboogdetectie voor. Een vlamboog kan het gevolg zijn van een geknelde kabel, of van een slecht aangesloten kabel in een stopcontact. “Er ontstaat een kleine luchtspleet, en over die luchtspleet gebeurt er een vonkoverslag. De temperatuur is dan reeds gestegen tot 6.000 °C. Dat is de fase waarin zich vlamontwikkeling voordoet”, aldus Tom Van Renterghem. Bij stroom tussen 3 en 10A is er al na amper 30 seconden sprake van een stabiele en gevaarlijke vlam.

In navolging van de Verenigde Staten wordt in België daarom een beveiligingstechniek geïntroduceerd. De belangrijkste elektrische fabrikanten bieden deze oplossing intussen reeds aan. De AFD-unit (Arc Fault Detection) is een brandbeveiligingsschakelaar die een signaal kan geven aan de automatische zekering om de kring te onderbreken. AFD gaat een stap verder dan de automatische zekering voor kortsluiting, want die volstaat niet om vlamboogfouten aan te pakken.

Microcontroller

De unit heeft een geïntegreerde microcontroller die hoogfrequente ruis detecteert en analyseert. Eenmaal de AFD-unit een probleem vaststelt, zal hij via de automatische zekering de kring onderbreken. “Enkel wanneer de unit zeker is dat het om een vlamboogfout gaat, wordt de kring onderbroken. Het toestel mag immers enkel reageren op echte fouten”, aldus Van Renterghem.

De gebruiker kan ervoor kiezen om op iedere verbruiker een AFD-unit te plaatsen, of één unit achter de automatische zekering. Die laatste optie is goedkoper, maar laat niet toe om slechts delen van de kring uit te schakelen. Het wordt bovendien moeilijker om te detecteren waar de fout zich precies heeft voorgedaan.

De technologie is reeds opgenomen in IEC 60364-4-42. Ze wordt onder meer aanbevolen in slaapkamers, ruimtes waar toestellen met hoger stroomverbruik aangesloten worden (de wasplaats, of in de toekomst misschien zelfs een garage waar een elektrische auto staat), of in gebouwen waar een schouweffect kan optreden, zoals hoge appartementsgebouwen. In Duitsland is een beveiliging met AFD zelfs al in enkele situaties verplicht.

Tekst Fireforum, Filip Van der Elst     |    Beeld Fireforum