Tagarchief: Fireforum

Adviezen rond brandveiligheid ­betreffende elektrische voertuigen

KINGSPAN3_BAV_02
Lees het gehele artikel

Elektrische voertuigen komen steeds vaker in ons verkeer voor, en her en der worden ook (ondergrondse) laadinfrastructuren voorzien. Toch rijzen er meer en meer vragen rond de toe te passen brandveiligheidsvoorschriften, voornamelijk in parkeergarages. Er is immers nog geen eenduidige wetgeving hieromtrent. Daarom werd via Fireforum een overlegplatform opgericht, dat waterdichte ‘best practices’ in kaart moest brengen. Op 16 september 2021 werd hun Regel van Goed Vakmanschap (RGV) gepubliceerd. Dit document wordt vandaag al door onder andere architecten, studiebureaus en anderen als referentie voor de brandveiligheid met betrekking tot elektrische voertuigen in parkings gebruikt. In Vlaanderen wordt dit document sinds 1 december door de brandweerzones in hun adviezen opgenomen om toegepast te worden. Andere brandweerzones zullen ongetwijfeld volgen.

De Lithium-ion batterijen in elektrische wagens zijn potentiële ontstekingsbronnen, die blijven branden. De temperatuur kan tot 10° C of meer per minuut exponentieel stijgen.

Als Fire Safety Engineer is Ing. Robby De Roeck van Kingspan Light & Air Belgium vaak betrokken bij de meest complexe dossiers rond brandveiligheid in projecten, en dat steeds in nauw overleg met FOD Binnenlandse Zaken (via afwijkingsdossiers) en de brandweer. Hij wordt dan ook bijna dagelijks geconfronteerd met de huidige tekortkoming in onze wetgeving betreffende dit onderwerp. “Laten we maar direct met de deur in huis vallen: er is momenteel gewoon geen (eenduidige) brandveiligheidswetgeving als het gaat over EV en oplaadinfrastructuur in parkeergarages. Een werkgroep opgericht door het FOD Binnenlandse Zaken (Hoge Raad brandveiligheid) schrijft sinds 2014 aan het vernieuwende HR 1632 (toekomstige Bijlage 7 KB Basisnormen) over brandveiligheid in parkeergarages, maar daarin worden oplossingen voor elektrische wagens niet expliciet behandeld. Dit document zal vanaf 1 juli 2022 wetgeving worden, met de nuance dat de beschreven oplossingen ook voor elektrische wagens als veilig beschouwd worden,” stelt Ing. Robby De Roeck. “Er was dus echt nood aan een bijkomende duidelijke richtgeving, en daarom werd op initiatief van FireForum een werkgroep opgericht met de FODs Binnenlandse Zaken en Economie, de brandweer, de stakeholders en de marktspelers. Deze werkgroep moest op korte termijn de ‘best practices’ in kaart brengen, rekening houdende met de huidige kennis omtrent deze materie. Het resultaat werd onlangs voorgesteld als een Regel van Goed Vakmanschap (RGV) op het vlak van brandveiligheid, meer bepaald elektrische voertuigen in parkings.”

Risico’s analyseren

Elk project is uniek en vereist dan ook een eigen aanpak met betrekking tot de brandveiligheid. Naast de uitwerking van een correcte conforme oplossing zijn ook de initiële controle bij de inbedrijfsstelling en de periodieke controles in een latere fase alsook preventief onderhoud en herstellingen belangrijk voor de goede werking van de actieve brandveiligheidssystemen. Het thema elektrische voertuigen brengt in die optiek toch wel extra aandachtpunten met zich mee. De meeste elektrische wagens werken immers op Lithium-ion batterijen en dat zijn potentiële ontstekingsbronnen, die grote problemen kunnen opleveren als ze beginnen te ontbranden. Ze blijven immers branden en de temperatuur kan zo exponentieel stijgen, tot 10° C of meer per minuut (thermal runaway). Een batterij tussen de 15 en de 25 kWh geeft een wagenbrand van 4 tot 6 MW, bij 100 kWh spreken we van 8 MW of meer. Ter vergelijking: een volgetankte wagen met fossiele brandstof geeft ca. 6 MW. De temperatuur van de vlammen bedraagt 800° C of meer. Bovendien kan de stralingswarmte van een brandende elektrische wagen ook de geparkeerde wagens in de buurt in vlammen doen opgaan.  

Elektrische voertuigen komen steeds vaker in ons verkeer voor, en her en der worden ook ondergrondse laadinfrastructuren voorzien.

Actieve en passieve brandbeveiliging

Het komt er dus op aan brandoorzaken preventief uit te sluiten én ook kordaat op te treden bij brand. Elke parkeergarage moet sowieso voldoen aan alle voorschriften uit de wetgeving, maar vanuit de brandanalyse, zoals gesteld in het document RGV, kunnen nog extra maatregelen bekomen worden. “In het document RGV worden branddetectie, actieve rookbeheersing en compartimentering echter als een minimum vereiste voorgeschreven. Naast een goede continue ventilatie moeten parkeergarages uitgerust zijn met een automatische branddetectie- en alarminstallatie, die de brandweer snel verwittigt en de laadpunten automatisch afkoppelt. Een rook- en warmteafvoersysteem (RWA) is een volgende minimale vereiste. Dergelijke systemen houden de temperatuur en toxiciteit onder controle en zorgen ervoor dat de brandweer een beter zicht heeft op de brand en ook eenvoudiger én rookvrij tot dicht bij de brandhaard geraakt. Compartimentering naar gebouwdelen met een andere functie dan parkeren, zoals wettelijk opgelegd, vrijwaart deze ruimten van rook- en brandschade,” licht de Fire Safety Engineer toe. “Uit de brandrisicoanalyse kan ook blijken dat een bijkomende subcompartimentering en/of extra sprinklers noodzakelijk zijn. Na de eerste bluswerken wordt de wagen door de takeldienst naar buiten gesleept, waarna het aanbevolen is deze voor lange tijd in een container met water onder te dompelen. Vooraleer de takelwerken in een rookvrije omgeving kunnen plaatsvinden, moet de ondergrondse parking op een gecontroleerde manier geventileerd worden.”

Deze RGV omvat ‘best practices’, rekening houdende met de huidige kennis omtrent de problematiek van elektrische voertuigen in parkings.

Een stap dichter bij eenvormigheid, maar …

Deze RGV blijft uiteraard gebaseerd op de kennis en ervaring van vandaag. De technologie blijft evolueren en dat houdt in dat ook de voorschriften verder geëvalueerd zullen moeten worden. “Er beweegt heel wat in de markt. Ik denk aan zelfblussende/niet ontbrandbare batterijen, automodellen met een inlaat om rechtstreeks een blusmiddel in de batterij te injecteren of een typelabel dat voor elke wagen gelijk is, waardoor de brandweer gerichter kan ingrijpen,” sluit Ing. Robby De Roeck af. “We zijn met dit RGV ook weer een stap dichter bij eenvormigheid. Zoals reeds aangegeven, wordt dit documenten sinds begin december door onder andere de brandweer in Vlaanderen, maar ook door architecten en studiebureaus als referentie toegepast. In Brussel en Wallonië blijven de meningen echter nog verdeeld. Er is dan ook nog werk aan de winkel.”

Dit document kan gratis gedownload worden via https://www.fireforum.be/voorschriften   

Nieuwe branddetectienorm en ­regel van goed vakmanschap stellen ­brandbeveiliging op scherp

afbeelding—whitepaper-elektrische-wagens
Lees het gehele artikel

Een nieuwe regel van goed vakmanschap rond elektrische voertuigen in parkeergarages, medewerking aan de nieuwe branddetectienorm, de traditiegetrouwe Academy en awarduitreiking in november: Fireforum heeft het voorbije jaar niet stilgezeten. Brandbeveiliging hoog op de agenda plaatsen, blijft hét streefdoel van de vakvereniging.

Fireforum vzw is opgericht in 2009 met als doel de dialoog te stimuleren tussen de verschillende stakeholders in de brandbeveiligingssector, van de brandweer over de industrie en overheden tot de verzekeraars en preventie-adviseurs. Ook met het kwaliteitslabel FISQ wil Fireforum de brandveiligheid in de sector bevorderen. “We streven ernaar om breed te sensibiliseren over brandbeveiliging. Dat doen we onder meer met ons kwaliteitslabel FISQ en door onze medewerking te verlenen aan het opstellen van wetgevingen en normen allerhande, die we actief mee verspreiden in de sector”, vertelt Dominique Du Tré, gedelegeerd bestuurder bij Fireforum.

Regel van goed vakmanschap

Fireforum neemt ook zelf het initiatief door regels van goed vakmanschap uit te werken. “Hiermee willen we hiaten in de wetgeving opvullen”, legt Bart Vanbever, Senior Expert Fire Safety van Agoria en Fireforum, uit. “We stellen deze regels op in nauwe samenwerking met de wetgever en met de betrokken stakeholders, om er een gedragen document van te maken.”

Vers van de pers is de nieuwe regel van goed vak­man­schap Elektrische Voertuigen in Parkeer­garages. Bart Vanbever: “Omdat elektrische voer­tuigen een relatief nieuw fenomeen zijn, is dit aspect nog niet toe­gevoegd aan de recente nieuwe brand­wetgeving voor parkeer­garages. De Hoge Raad voor Brand­veiligheid heeft wel zijn steun gegeven aan Fireforum om hierrond regels van goed vak­manschap uit te werken. Voor de wetgever is dat een ideale manier om consensus te creëren in de sector en de regels te testen in de praktijk, zodanig dat er een solide basis gelegd wordt voor het wetgevend kader.” Voor nieuwe parkeergebouwen volgt de regel van goed vakmanschap grotendeels de nieuwe brandwetgeving die binnenkort in het Koninklijk Besluit wordt gepubliceerd. “Regionale overheden stimuleren het plaatsen van laadpalen echter ook in bestaande parkeergarages. Daarom vragen wij aan eigenaars om er eerst voor te zorgen dat hun parkeergebouw aan alle geldende regels inzake brandbeveiliging voldoet, alvorens laadpalen te installeren. Dat lijkt evident maar is het niet altijd”, aldus Vanbever. “Daarnaast hebben we een aantal zaken toegevoegd omtrent de hele elektrische keten tot aan het voertuig, alsook een luik over branddetectie waarbij de laadposten uitgeschakeld worden bij brand.” De regel van goed vakmanschap is integraal te raadplegen op de website van Fireforum, en dat in beide landstalen.

Nieuwe branddetectienorm

Nog nieuw op het gebied van wetgeving is de nieuwe brand­detectienorm die vlak voor de zomer is gepubli­ceerd door de Belgische Normalisatie­commissie, en waaraan Fireforum zijn steun verleent. Deze nieuwe editie van de norm is opnieuw vollediger, beter en duide­lijker dan de vorige edities. “Waar het vroeger hoofd­zakelijk technische voorschriften betrof, ligt nu het accent nu nog meer op de mogelijk­heid om in uit­zonderlijke situaties een aan­gepaste oplossing te kunnen ontwikkelen die conform is aan de norm. Dat laat toe om beter in te spelen op creatieve architectuur, nieuwe technieken, enzovoort”, ver­duidelijkt Bart Vanbever.  

Academy en awarduitreiking

Fireforum heeft duidelijk niet stilgezeten het voorbije jaar, maar het hoogtepunt moet nog komen. Op 16 en 17 november organiseert de vakvereniging de jaarlijkse Fireforum Academy, waar de nieuwe branddetectienorm uitvoerig aan bod komt. “Aan de hand van een reeks voor­drachten gegeven door het bouwteam en experts ter zake gaan we ook dieper in op een brandveilig middelhoog gebouw in hout dat momenteel in uitvoering is in Brussel”, aldus Dominique Du Tré.  

Het hoogtepunt van het jaar wordt ongetwijfeld de feestelijke uitreiking van de Fireforum Awards in het Afrikapaleis in Tervuren op 18 november. Fireforum Awards wil mensen of organisaties bekronen die zich op een of ander vlak in de wereld van de brandbestrijding verdienstelijk hebben gemaakt. “Met een veertigtal inzendingen hebben we opnieuw een mooie selectie”, vertelt Dominique Du Tré. “In elk van de zes categorieën hebben we drie genomineerden geselecteerd, waaruit de winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking. Het publiek kan tot op de dag van de uitreiking stemmen op zijn of haar favoriet voor de publieksprijs.”   

Kwaliteitscertificaat voor ­installatiebedrijven ­gespecialiseerd in brandveiligheid krijgt ­duwtje in de rug

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Tekst en beeld Fireforum

We spraken hierover met Bart Vanbever, Senior Expert Fire Safety van Agoria en Fireforum en Dominique Du Tré, Directeur Services bij Agoria en Gedelegeerd Bestuurder van Fireforum hoe zich dat vertaalt in de recente evolutie en positionering van het FiSQ certificaat.

Enquête over de kwaliteit brandveiligheidsinstallateurs

“In een uitgebreide enquête in 2019 polste Agoria bij meer dan 180 bedrijven naar hun ervaringen als klant en gebruiker van brandveiligheidsinstallaties” vertelt Dominique Du Tré. “We wilden bijvoorbeeld weten of installateurs hun klanten voldoende informeren over nieuwe normen en regelgeving die van toepassing zijn op hun installaties. Of ze de installatie- en beheerskosten correct  in kaart brengen. Ook de kwaliteit en snelheid van hun interventies, de kennisoverdracht bij ingebruikname van installaties werden bevraagd.” Daarbij zijn zowel klanten van niet- als wel gecertificeerde installatiebedrijven aangeschreven. Bij een tiental bedrijven werden er ook ter plaatse diepte interviews afgenomen.

De verwachtingen van de respondenten – voornamelijk CEO’s en hun preventieadviseurs – konden samengevat worden in 3 conclusies:

– Installateurs moeten proactief doorheen de hele levenscyclus van de brandveiligheidsinstallatie meedenken met hun klanten;

– Installateurs moeten beter afstemmen met hun collega’s: zowel tussen safety en security installaties, als tussen de verschillende passieve en actieve brandveiligheidsinstallaties;

– Om de doelstellingen van Business Continuity te halen moeten adequate techniekers snel kunnen interveniëren.

“Afstemming en overleg tussen installateurs is van cruciaal belang” verduidelijkt Dominique Du Tré, “wat niet altijd evident is als je naar de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid kijkt. FiSQ installateurs bevestigen dat ze dit ter harte nemen en samenzitten met hun collega’s waar nodig. Ook het uitvoeren van testen in combinatie met andere technieken, valt bij hen onder goede praktijk.”

Bart Van Bever: “Je merkt inderdaad bij de FiSQ bedrijven dat ze zich hier sterk van bewust zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het initiatief dat binnen de normalisatie genomen is. Bij een brandalarm moet je de volledige interactie met alle andere relevante installaties, denk aan liften, branddeuren, ventilatie, RWA,… gaan bekijken.“

“De bouwheer is zich niet altijd bewust van wat die interactie moet inhouden of weet niet tot wie hij zich moet wenden als een bepaald onderdeel niet goed functioneert. De FiSQ installateur zorgt dat hier duidelijke afspraken over gemaakt zijn.” verduidelijkt Dominique Du Tré.

Bart Vanbever: “In de nieuwe versie van het FiSQ reglement is scherper gesteld hoe de verantwoordelijkheid van het FiSQ-gecertificeerd bedrijf  behouden blijft ook als een deel van het werk door onderaannemers uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld bij het uitbesteden van een bekabeling van een branddetectiesysteem blijft het FiSQ bedrijf verantwoordelijk voor het volledig systeem. Dat is trouwens ook zo voorzien in de detectie installatienorm. En hetzelfde principe geldt voor alle andere technieken.” Ondertussen hebben 32 bedrijven gespecialiseerd in passieve en actieve brandbeveiliging het FiSQ certificaat behaald. Uitgebreide info over het FiSQ certificaat vind je op de gloednieuwe FiSQ website. www.fisq.be

Ondertussen hebben 32 bedrijven gespecialiseerd in passieve en actieve brandbeveiliging het FiSQ certificaat behaald.

FiSQ Premium Fire Safety Quality Certificate

FiSQ is een onafhankelijk kwaliteitscertificaat van Fireforum[1] vzw voor bedrijven in de sector van de brandbeveiliging, die de veiligheid en kwaliteit van hun producten en diensten garanderen gedurende de volledige levenscyclus van de installaties (van studie & ontwerp tot en met het onderhoud). Zowel de installateurs van actieve (branddetectie, sprinklers,…) als passieve brandbeveiligingssystemen (branddeuren, brandwerende afdichtingen en door­voeringen,…) komen hiervoor in aanmerking.

Mee zijn met de laatste evoluties

Medewerkers van een FiSQ bedrijf volgen regelmatig een verplichte bijscholing over nieuwe technologie, regelgeving en normen en informeren hun klanten daar proactief over. De druk bijgewoonde Fireforum Academies begin september waren hiervoor een uitstekende gelegenheid.

Van 16 tot 20 november vindt het 6e Fireforum Congres plaats, deze keer volledig online. Daar maak je kennis met innovatieve technologieën en wetenschappelijke evoluties in de brandpreventie en de brandbestrijding. Het Congres is door KCCE erkend als voortgezette opleiding, zoals voorzien in het “KB 18/11/2015 houdende de opleiding van de brandweer.”

Met sprekers uit de academische wereld, overheid en brandweer, studie­bureaus en industrie, ledenorganisaties,…

Het Congres 2020 wordt gespreid over meerdere dagen, zodat iedereen voor zichzelf een optimaal traject kan samenstellen. Het volledige programma met de tijd-slots en de inschrijvingsmodule is beschikbaar op de Fireforum website  www.fireforum.be  

Kwaliteitscertificaat brandveiligheid speelt in op noden van verschillende bouwpartners

ardovlam-bru-kdsc_0029_107820161221dsc_0029
Lees het gehele artikel

Vier jaar na de oprichting van het Fire Safety Quality-certificaat, kondigt vzw Fireforum aan dat 31 bedrijven intussen de strenge procedure hebben doorstaan en zich dus FiSQ-gecertificeerd mogen noemen.

De 31 bedrijven situeren zich in verscheidene technieken van actieve en passieve brandbeveiliging. Het certificaat werd hen toegekend na een audit, uitgevoerd door een onafhankelijk controlebureau. De kandidaat-bedrijven moeten zich bewijzen op vlak van kwaliteit en veiligheid, kennis en ervaring, operationele en organisatorische expertise, en administratie en financiën. 

Elk jaar verlengen

Bedrijven die het certificaat halen, kunnen niet op hun lauweren rusten. Thierry Pfleiderer, consultant bij Fireforum: “Het FiSQ certificaat wordt telkens verleend voor een periode van 1 jaar, en moet dus telkens hernieuwd worden op basis van een volledige externe audit. Op die manier zorgt het certificaat ervoor dat bedrijven hun kwaliteitsniveau steeds verder verbeteren en zich blijven inzetten voor het behalen van de beste resultaten.

“We spelen met FiSQ in op de noden van de verschillende bouwpartners, bouwheren, studiebureaus, en beheerders van gebouwen. Voor elk van deze partners zijn de criteria waaraan het installatiebedrijf moet voldoen van belang”, zegt Pfleiderer. “Zowel het ontwerp als de plaatsing moeten voldoen aan de normen van overheid en brandweer, alle technische vereisten en de behoeften van het project. Ook met onderhoud en herstellingen houden we rekeningen. En bij actieve brandbescherming moeten de bedrijven bij een panne 24/7 bereikbaar zijn, en binnen de vier uren na een melding een diagnose en minstens een voorlopige oplossing kunnen bieden.”

Volgens Fireforum heeft FiSQ op enkele jaren tijd al een serieuze impact op de bouwsector gehad. “Er gebeuren vandaag nog te weinig kwaliteitscontroles en er is te weinig handhaving, en dus stellen heel wat studiebureaus en opdrachtgevers in hun aanbestedingen of bestekteksten het FiSQ-certificaat”, zegt Pfleiderer.

Wijzigingen

Intussen werkt Fireforum naarstig aan verbeteringen. “Wij passen het reglement aan op basis van de behoeften van de markt. Daarom doen wij regelmatig bevragingen bij de verschillende stakeholders. Zo ervaren we bij de opdrachtgevers meer en meer de behoefte om de verschillende brandbeveiligingstechnieken meer op elkaar te laten aansluiten. Een betere samenwerking tussen de verschillende installatiebedrijven dringt zich dan ook op”, besluit Pfleiderer.

 

Fireforum Congress | Brussel

fireforum-899_netwerkmoment-kopiëren
Lees het gehele artikel

‘Regelgeving brandveiligheid moet meer resultaatgericht zijn’

Meer dan 250 specialisten uit de wereld van de brandveiligheid verzamelden op 20 november in het Sheraton Brussels Airport-hotel voor het vijfde Fireforum Congress. Op het programma: 25 presentaties van experts uit verschillende domeinen van de brandveiligheid en een beklijvend debat over de brandveiligheid in residentiële gebouwen.

Voor het eerst organiseerde Fireforum tijdens dit congres een debat, dat steunt op drie pijlers: (te complexe) regelgeving, een (zwak?) handhavingsbeleid en (onduidelijke?) verantwoordelijkheden.

Tijdens het debat konden de experten regelmatig via een mini-peiling hun mening geven. Met de eerder complex ervaren prescriptieve regelgeving gaat het de goede kant op, vonden de meeste deelnemers. Ze zou wel meer performantiegericht mogen evolueren, ondersteund door onderzoek en innovatie.

Handhaving van brandveiligheid door lokale besturen mag strenger, uniformer en gesteund op meer kennis en ervaring. Daarvoor moeten meer middelen efficiënter worden ingezet. Een ander belangrijk punt is het ontwikkelen van een (brand)veiligheidscultuur, zeker bij eigenaars en uitbaters (die al te vaak alleen de kosten nog zien), is een belangrijk punt. Ze moeten bijgestaan worden door goed opgeleide architecten en specialisten. Handhaving hoeft bovendien niet repressief te zijn, maar kan ook positief ingezet worden. Tot slot is het duidelijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de brandveiligheid van een gebouw. Niet één partij, maar een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij kennis er ervaring opnieuw centraal staan.

fireforumAFD gaat een stap verder dan de automatische zekering voor kortsluiting, want die volstaat niet om vlamboogfouten aan te pakken. (Beeld © Siemens AG 2010)

Vlambogen

fireforumPanel met Eric Wellens (ULiège), Kristof Hendrickx (Voorzitter Netwerk Brandweer, burgemeester) , Dieter Brants (Brandweer), Jan De Saedeleer (FOD-SPF IBZ),  Nico Luyten (Architecten NAV), Marc Marichal (Verzekeringssector), Kees Both (Fire Safety Engineers, SFPE Europe)

Ook voor installateurs is brandveiligheid een belangrijke bekommernis. Zeker in elektrische installaties is waakzaamheid geboden. Op het Fireforum Congress stelde Tom Van Renterghem van Siemens een nieuwe beveiligingstechniek voor vlamboogdetectie voor. Een vlamboog kan het gevolg zijn van een geknelde kabel, of van een slecht aangesloten kabel in een stopcontact. “Er ontstaat een kleine luchtspleet, en over die luchtspleet gebeurt er een vonkoverslag. De temperatuur is dan reeds gestegen tot 6.000 °C. Dat is de fase waarin zich vlamontwikkeling voordoet”, aldus Tom Van Renterghem. Bij stroom tussen 3 en 10A is er al na amper 30 seconden sprake van een stabiele en gevaarlijke vlam.

In navolging van de Verenigde Staten wordt in België daarom een beveiligingstechniek geïntroduceerd. De belangrijkste elektrische fabrikanten bieden deze oplossing intussen reeds aan. De AFD-unit (Arc Fault Detection) is een brandbeveiligingsschakelaar die een signaal kan geven aan de automatische zekering om de kring te onderbreken. AFD gaat een stap verder dan de automatische zekering voor kortsluiting, want die volstaat niet om vlamboogfouten aan te pakken.

Microcontroller

De unit heeft een geïntegreerde microcontroller die hoogfrequente ruis detecteert en analyseert. Eenmaal de AFD-unit een probleem vaststelt, zal hij via de automatische zekering de kring onderbreken. “Enkel wanneer de unit zeker is dat het om een vlamboogfout gaat, wordt de kring onderbroken. Het toestel mag immers enkel reageren op echte fouten”, aldus Van Renterghem.

De gebruiker kan ervoor kiezen om op iedere verbruiker een AFD-unit te plaatsen, of één unit achter de automatische zekering. Die laatste optie is goedkoper, maar laat niet toe om slechts delen van de kring uit te schakelen. Het wordt bovendien moeilijker om te detecteren waar de fout zich precies heeft voorgedaan.

De technologie is reeds opgenomen in IEC 60364-4-42. Ze wordt onder meer aanbevolen in slaapkamers, ruimtes waar toestellen met hoger stroomverbruik aangesloten worden (de wasplaats, of in de toekomst misschien zelfs een garage waar een elektrische auto staat), of in gebouwen waar een schouweffect kan optreden, zoals hoge appartementsgebouwen. In Duitsland is een beveiliging met AFD zelfs al in enkele situaties verplicht.

Tekst Fireforum, Filip Van der Elst     |    Beeld Fireforum